Podmienky obchodu CERTEN

 

I. Všeobecné ustanovenia

 

 1.         Webový obchod CERTEN fungujúci na webovej adrese www.certen.com, ďalej len Obchod, je komunikačno-informačná predajná platforma prevádzkovaná spoločnosťou: Certen spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa“, sídliaca v Ostrzeszowe (Poľsko), zapísaná do obchodného registra vedenom obvodným súdom Poznań – Nowe Miasto i Wilda v Poznani, IX. Ekonomické oddelenie Štátneho súdneho registra, pod číslom KRS 0000512615, IČ DPH PL 5140336263, IČO PL (REGON) 302739964, adresa sídla: Powstańców Wielkopolskich 31B , 63-500 Ostrzeszów, Poľsko, ďalej len „Predajca”.
 2.         Predajca sprístupňuje nasledujúcu elektronickú adresu a telefónne číslo, určené na kontaktovanie Predajcu: [email protected] , tel. č.: +48 62 738 88 77  (cena volania podľa cenníka vášho operátora). Kontaktné údaje uvedené v predchádzajúcom odseku predstavujú najrýchlejší a najefektívnejší spôsob kontaktu s Predajcom.
   
 3.         Adresa určená na zasielanie reklamácií: Powstańców Wielkopolskich 31B , 63-500 Ostrzeszów, Poľsko.
 4.         Tieto podmienky, ďalej len „Podmienky“ určujú predovšetkým práva a povinnosti kupujúcich a Predajcu.

 

 II. Podmienky týkajúce sa predaja Tovarov

 

 1.         Predajca prostredníctvom Obchodu ponúka v sieti internet na predaj výrobky, a to hlavne alkomaty a alkotesty, ďalej len: „Tovary” alebo „Výrobky”.
 2.         Stranou dohody uzatváranou s Predajcom v súvislosti s predajom realizovaným prostredníctvom obchodu, ďalej len: „Zákazník”, môže byť: fyzická osoba, ktorá má plnú právnu spôsobilosť, fyzická osoba, ktorá má iba čiastočnú právnu spôsobilosť (maloleté osoby nad 13 rokov, alebo osoba z čiastočným odobratím právnej spôsobilosti) a získala súhlas právneho zástupcu, právnická osoba alebo organizačná zložka netvoriaca osobitnú právnickú osobu, ale majúca právnu spôsobilosť. Predajca prijíma objednávky prostredníctvom webovej stránky www.certen.com.
 3.         Objednávka sa v Obchode skladá kliknutím tlačidla s opisom „Záväzne objednávam”.
 4.         Po zložení objednávky, Zákazník je prostredníctvom elektronickej pošty (email) Prevádzkovateľom informovaný o jej prijatí (moment uzatvorenia kúpno-predajnej dohody).
 5.         Oznámenie, ktoré je opísané v ods. 4 obsahuje informácie o Výrobku, ktorý bol objednaný, v tom hlavne údaje o jeho hlavných vlastnostiach, o jeho cene, spolu s všetkými daňami a poplatkami za prepravu, doručenie, poštové služby a o iných nákladov, ak súvisia s realizáciou objednávky, ako aj informácie o spôsobe a o lehote splatnosti za Výrobok, ktorý bol objednaný. Predajca týmto spôsobom potvrdzuje uzatvorenie dohody, súčasne zasiela Obchodné podmienky, čím spĺňa povinnosť doručiť Zákazníkovi, ktorý je Konzumentom, informácie, podľa ustanovení článku 12 ods. 1 zákona z 30. mája 2014 o konzumentských právach (Z.z. PR 2014 pol. 827).
 6.         Predajca Zákazníkom umožňuje za objednané Výrobky zaplatiť nasledujúcimi spôsobmi:

a)    ak je objednávka realizovaná na území Európskej únie, na dobierku – platba v hotovosti kuriérovi, alebo v zákazníckom centre spoločnosti vykonávajúcej kuriérske služby, počas preberania Výrobkov ako aj prostredníctvom systému elektronických platieb PayPal;

b)    výhradne iba v prípade objednávok realizovaných na území Poľskej republiky – spôsobom opísanom v bode b), a tiež platobnou kartou alebo prevodom prostredníctvom systému PayU.pl. (PayU.pl. je externý servis (tretia strana) prostredníctvom ktorého sa v Obchode dá platiť platobnou kartou alebo tzv. rýchlym prevodom. Rýchly bankový prevod znamená, že počas skladania objednávky je Zákazník presmerovaný na webovú stránku svojej banky, prihlasuje sa a následne potvrdzuje prevodový príkaz. Zákazník nemusí uviesť žiadne dodatočné informácie. Súčasne hneď po vykonaní takéhoto bankového prevodu Predajca dostáva informáciu, že objednávka je uhradená a Tovar sa môže zaslať. Celý proces úhrady, všetky transakcie, obsluhuje spoločnosť PayU S.A. so sídlom v Poznani, Poľsko, ktorá zaručuje bezpečnosť vykonávanej úhrady),

 1.       Predajca pristupuje k realizácii objednávky: 

a)      v prípade doručenia na dobierku a platby v hotovosti pri preberaní - keď Zákazník zloží objednávku,

b)      v prípade zostávajúcich spôsobov platby – v momente úspešnej autorizácie platobnej transakcie,

c)      v prípade objednávok, v ktorých sú objednané Výrobky, vymenované v ods. 10, pri platbe v hotovosti pri prevzatí – v deň, ktorý je určený ako deň dostupnosti Výrobku, a v prípade ostatných spôsobov platby – najskôr v deň, ktorý je určený ako deň dostupnosti Výrobku a nie skôr ako v momente úspešnej autorizácie platobnej transakcie.

 1.       Ku každej objednávke vystavujeme faktúru – daňový doklad, alebo v prípade konzumentov, pokladničný blok.
 2.       Ak Predajca nebude môcť Zákazníkom zloženú objednávku zrealizovať, vzhľadom na nedostupnosť určitého Tovaru, Zákazník bude bezodkladne o tom informovaný a najneskôr v lehote 30 dní od dňa uzavretia dohody (por. ods. 4 vyššie) bude mu vrátená už zaplatená suma. Na výraznú prosbu Zákazníka, Predajca určí Zákazníkovi termín doručenia nedostupného Tovaru, a ak Zákazník jasne odsúhlasí takýto termín, objednávky sa bude považovať sa platný, a iba čas potrebný na realizáciu sa zmení po vzájomnej dohode Strán. Strany, na jasnú žiadosť Zákazníka, sa môžu dohodnúť na iných podmienkach, ako je uvedené vyššie.10.
 3.   Predajca informuje, že v prípade dočasnej nedostupnosti daného tovaru, o ktorej vie, zverejňuje v Obchode informáciu, od kedy bude znovu dostupný.

 

III. Ceny

 

 1.         Všetky ceny uvedené v Obchode sú uvedené v poľských zlotých (PLN) a sú to ceny s DPH.
 2.         Cena uvedená pri Tovare v mene vybranej Zákazníkom pri skladaní objednávky, je záväzná v momente záväzného zloženia objednávky Zákazníkom.
 3.         Cena zásielky závisí od Zákazníkom vybraného spôsobu doručenia.
 4.         Aktuálne informácie o cenách zásielky sú dostupné na webovej stránke www.certen.com/content/6-podmienky.

 

IV. Podmienky doručenia Tovaru

 

 1.         Predajca Tovary zasiela bezodkladne po začatí realizácie objednávky, v súlade s ustanoveniami bodu  II.7 Podmienok.  Zákazník bude informovaný o predpokladanom, približnom čase doručenia Tovaru. V každom prípade Predajca urobí všetko preto, aby bol Tovar dodaný Zákazníkovi v priebehu 30 dní od momentu začatia realizácie objednávky, tak aby Predajca dodržal platnú lehotu na splnenie jeho záväzkov voči Zákazníkovi.
 2.         Tovar doručuje spoločnosť „Poczta Polska S.A.“ (iba na území Poľskej republiky), alebo prostredníctvom kuriérskej spoločnosti, pričom Zákazník, ktorého objednávka sa má zrealizovať na území Poľskej republiky, má možnosť vybrať si spôsob doručenia po predchádzajúcom oboznámení sa s cenami jednotlivých foriem doručenia. O cene doručenia Tovaru je Zákazník informovaný ešte pred výberom spôsobu zásielky a pred záväzným objednaním. 
 3.         Doručovacia lehota, tzn. termín doručenia objednaného Tovaru Zákazníkovi, závisí od spôsobu zásielky (Poczta Polska – prioritná zásielka: do 3 pracovných dní; kuriérska firma na území Poľskej republiky: do 2 pracovných dní, kuriérska firma mimo územia Poľskej republiky: podľa informácií zverejnených kuriérskou firmou).

 

 V. Odstúpenie od dohody

 1.         Podľa ustanovení zákona o konzumentských právach z 20. mája 2014  (Z. z. Poľskej republiky 2014 pol. 827, každý Zákazník, ktorý prostredníctvom Obchodu nadobudol Tovar ako konzument v zmysle predpisov občianskeho zákonníka, môže odstúpiť od kúpno-predajnej dohody týkajúcej sa Tovaru podľa podmienok a spôsobom, podľa ustanovení uvedených v prílohe 2 týchto Podmienok.
 2.         Ak chcete využiť právo na odstúpenie od dohody, stačí ak sa oboznámite a budete postupovať podľa informácií uvedených v prílohe 2 Podmienok.
 3.         Predajca sprístupňuje formulár odstúpenia od dohody, ktorý predstavuje prílohu 1 týchto Podmienok. Ak Zákazník chce odstúpiť od dohody, môže využiť tento formulár, ale nemusí.

 

 VI. Reklamácie

 

 1.         Predajca je povinný Zákazníkovi dodať Tovary bez fyzických a bez právnych chýb. Fyzická chyba znamená hlavne nesúlad medzi Tovarom a dohodou, ktorý je založený predovšetkým na:

a)         chýbajúcich vlastnostiach, ktoré Tovar tohto typu musí mať vzhľadom na cieľ, ktorý bol označený v dohode alebo vyplýva z nevyhnutnosti alebo z určenia;

b)        chýbajúcich vlastnostiach Tovaru, o ktorých Predajca Zákazníka uistil, že existujú, a to hlavne tých, ktoré boli uvedené v opise zverejnenom v Obchode,

c)         doručený Tovar sa nedá použiť na taký účel, o ktorom Zákazník informoval Predajcu pri uzatváraní Dohody, v prípade, ak Predajca neuviedol žiadne výhrady čo sa týka takého určenia Tovaru,

d)        Tovar vydaný Zákazníkovi nebol kompletný.

 1.         Ak má Tovar chyby, ktoré Tovar mal vo chvíli prevzatia Tovaru Zákazníkom, alebo ak bol Tovar poškodený počas prepravy, Zákazník má právo zaslať ho späť spolu s písomnou reklamáciou, poštou na adresu Predajca, ktorá je uvedená v bod. I.3. Podmienok, pričom náklady na doručenie hradí Predajca. Predajca prosí Zákazníkov, aby v prípade reklamácie uviedli čo najpresnejší opis chyby, a rovnako aby určili, akým spôsobom chcú vybaviť reklamáciu, a aby s reklamáciou zaslali originál faktúry alebo pokladničného bloku, alebo ich čitateľnú kópiu. Predajca uisťuje, že v prípade potreby sa na Zákazníka obráti s prosbou o doplnenie reklamácie. Prípadné dodatočné otázky alebo prosby zo strany Predajcu majú za cieľ iba výhradné dobro Zákazníka a čo najlepší a najrýchlejší spôsob vybavenia Zákazníkom zloženej reklamácie a neovplyvňujú lehotu na udelenie odpovede na zloženú reklamáciu.
 2.         Predajca zodpovedá za chyby Tovaru, ktoré boli prítomné v momente vydania Tovaru, alebo ktoré vyplývajú z okolností, ktoré boli v Tovare v momente vydania, ak sa tieto chyby prejavili v priebehu dvoch rokov od dňa doručenia Tovaru Zákazníkovi.
 3.         Zákazník môže požiadať o výmenu chybného Tovaru na Tovar bez chýba, alebo o jeho opravenie, a tiež môže odstúpiť od dohody, alebo môže požiadať o zníženie ceny, ak Predajca nenavrhne výmenu alebo opravu Tovaru.
 4.         Predajca je povinný chybný Tovar vymeniť, alebo odstrániť všetky chyby v primeranej lehote bez nadmerného zaťažovania Zákazníka.
 5.         Ak Predajca bezodkladne a bez nadmerného zaťažovania Zákazníka chyby neodstráni alebo nevymení na bezchybný Tovar - Zákazník má právo zložiť žiadosť o zníženie ceny alebo môže odstúpiť od dohody. Tieto ustanovenia neplatia v prípade transakcie medzi Predajcom a Zákazníkom, ktorý nie je konzumentom v zmysle predpisov Občianskeho zákonníka.
 6.         Predajca na Reklamáciu zloženú Zákazníkom, ktorý je konzument v zmysle predpisov Občianskeho zákonníka, odpovie v priebehu 14 dní od dňa jej prevzatia, v ostatných prípadoch v priebehu 30 dní.
 7.         Predajca voči Zákazníkom zodpovedá podľa ustanovení opísaných vyššie:

a)         vo vzťahu so Zákazníkmi, ktorí sú konzumenti v zmysle predpisov Občianskeho zákonníka, ak sa chyba prejaví pred skončením 2 rokov od dňa doručenia Tovaru, a Predajca bude o nej informovaný nie neskôr, ako v priebehu 1 roku od dňa prejavenia chyby,

b)        vo vzťahu so Zákazníkmi, ktorí nie sú konzumenti, ak sa chyba prejaví pred skončením 2 , a Predajca bude o nej informovaný nie neskôr, ako v priebehu 7 dní od dňa prejavenia chyby.

 1.         Ak Predajca nevybaví reklamáciu podľa očakávaní Zákazníka, ktorý je konzument v zmysle predpisov občianskeho zákonníka, Zákazník môže využiť mimosúdne prostriedky na vybavenie reklamácie a splnenie svojich požiadaviek. Za tým účelom, Zákazník môže podľa svojho výberu:

a)    obrátiť sa so žiadosťou na príslušný krajský inšpektorát obchodnej inšpekcie o začatie bezplatného sprostredkovania s cieľom dosiahnuť ukončenie sporu vzájomnou dohodou,

b)    obrátiť sa o vyriešenie sporu na stály konzumentský súd, ktoré pôsobia pri jednotlivých úradoch obchodnej inšpekcie,

c)    obrátiť sa o bezplatnú radu do krajského (mestského) ombudsmana konzumentov, ktorý v mene Zákazníka môže požiadať Predajcu o ukončenie sporu vzájomnou dohodou, alebo v mene Zákazníka môže podať žalobu na Predajcu.

 1.     Podrobné informácie týkajúce sa možností, ktoré Zákazník môže využiť, ktoré sú opísané v odsekoch a) - c) vyššie, mimosúdnych spôsobov riešenia reklamácií a splnenia svojich požiadaviek, ako aj zásady prístupu k týmto procedúram môžete získať v sídlach a na webových stránkach krajských obchodných inšpekcií a u okresných (mestských) ombudsmanov konzumentov, a tiež v mimovládnych organizáciách, ktoré majú medzi štatutárnymi úlohami ochranu konzumentov. 

 

VII. Osobné údaje

 1.         Správcom osobných údajov je Predajca.
 2.         Správca spracováva iba tie osobné údaje, ktoré Užívateľ uviedol dobrovoľne počas nákupu alebo počas registrovania v Obchode, tzn.: meno, priezvisko, emailovú adresu, dátum narodenia, telefónne číslo, adresu pobytu, doručovaciu adresu, a v prípade Zákazníkov, ktorí sú právnické osoby, tiež daňové identifikačné číslo (DIČ).
 3.         Osobné údaje sú spracovávané výhrade na potreby realizácie dohody, vystavenia a zaslania faktúr, a tiež pre potreby marketingu, ak Zákazník s tým osobitne súhlasil.
 4.         Zákazník má právo v každej chvíli požiadať o predstavenie jeho osobných údajov, o ich zmenu či prípadné vymazanie.
 5.         Osobné údaje sú spracovávané v súlade s predpismi zákona z 29. augusta 1997 o ochrane osobných údajov (tzn. Z. z. PR 2002, č. 101, pol. 926 s neskoršími zmenami a doplneniami).

 

 

VIII. Záverečné ustanovenia

 1.         Klient skladajúci objednávku sa zaväzuje uviesť v objednávke výhradne údaje zhodujúce sa so skutočným stavom.
 2.         Predajca si vyhradzuje právo na zmenu ponuky Tovarov, na vykonávanie zmien a na odvolávanie akciových ponúk, čo nebude mať vplyv na skôr zložené a/alebo zrealizované objednávky Zákazníkov.
 3.         Podmienky nadobúdajú platnosť v deň, v ktorom boli zverejnené vo webovom obchode na adrese www.certen.com/6-podmienky a sú záväzné na neurčitú lehotu. 
 4.         Všetky prípadné spory medzi Zákazníkom a Obchodom na základe dohody alebo v súvislosti s dohodou uzavretou na základe Podmienok, strany sa budú snažiť riešiť vzájomnou dohodou. V prípade, že sa vzájomná dohoda nedosiahne, spory budú predkladané výhradne pred poľský všeobecný súd príslušný k miestu sídla Prevádzkovateľa portálu, pričom toto ustanovenie neplatí pre Zákazníkov, ktorí sú aj konzumenti v zmysle platných predpisov Občianskeho zákonníka Poľskej republiky.
 5.         Každý užívateľ internetu má právo prevziať obsah Podmienok vo forme výtlačku z našej webovej stránky www.certen.com/6-podmienky a uložiť ich na vlastnom dátovom nosiči.
 6.         Rozhodným, pre zmluvné záväzné vzťahy medzi Zákazníkom a Obchodom, je právo Poľskej republiky, v takom rozsahu, v akom nebola možnosť aplikovať toto právo vyňatá právnymi normami, ktoré vydali orgány Európskej únie alebo normami medzinárodných dohôd, v ktorých je Poľská republika jedno zo strán dohody.
 7.         Podmienky boli vyhotovené a sprístupnené Zákazníkom vo viacerých jazykových verziách, ale v prípade rôznych interpretácií jednotlivých ustanovení Podmienok, medzi jednotlivými jazykovými verziami, rozhodnou verziou je poľská jazyková verzia.
 8.         Podmienky platia od 25. decembra 2014.
 9.         Pre kúpno-predajné dohody uzatvorené prostredníctvom Obchodu do 24. decembra 2014 platia predchádzajúce podmienky zverejnené pred 25. decembrom 2014, ktoré sú dostupné na adrese www.certen.com/content/6-podmienky

Príloha 1 k Podmienkam obchodu CERTEN

 

FORMULÁR ODSTÚPENIA OD DOHODY

 

(mesto/obec) ............................. (dátum) .........................

Adresát:

CERTEN spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa, Ul. Powstańców Wielkopolskich 31B 63-500 Ostrzeszów, Poľsko, [email protected], tel. č.: +48 738 88 77

 

Ja/My* týmto informujem/informujeme* o mojom/našom* odstúpení od kúpno-predajnej dohody týkajúcej sa nasledujúcich vecí:

1)        .......................................................,

2)        .......................................................,

3)        .......................................................,

Dátum prevzatia vecí: ................................................

Meno a priezvisko konzumenta/konzumentov: ............................................................................... ......................................................................................................................................................

Adresa konzumenta/konzumentov: ............................................................................................... ......................................................................................................................................................

Spôsob vrátenia peňažnej sumy, ktorú prijal predajca:

1)      Taká istá forma platby ako pôvodnej transakcie*

2)      Iný: (prosím, uveďte – hlavne číslo bankového účtu)* ............................. ......................................................................................................................................................................................................................................................................................

Podpis konzumenta/konzumentov: ..............................................................................................

.......................................................................................................................................................

 

* nepotrebné prečiarknuť


Príloha 2 k Podmienkam obchodu CERTEN

 

INFORMÁCIE TÝKAJÚCE SA VYUŽITIA PRÁVA ODSTÚPENIA OD DOHODY

 

 1.                    Právo na odstúpenie od dohody

 

 1.       Máte právo odstúpiť od dohody v priebehu 14 dní bez uvedenia akejkoľvek príčiny.
 2.       Lehota umožňujúca odstúpenie od dohody končí po uplynutí 14 dní od dňa, v ktorom ste prevzali veci, alebo tretia osoba (okrem dopravcu), ktorú ste určili, prevzala veci.
 3.       Aby ste mohli využiť právo na odstúpenie od dohody, musíte nás o svojom rozhodnutí o odstúpení od tejto dohody informovať poslaním jednoznačného vyhlásenia, ktoré musíte zaslať na adresu: CHIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k., Aleja Wojska Polskiego 23C, 63-500 Ostrzeszów, Poľsko. Môžete použiť vzorcový formulár odstúpenia od dohody, ale nie je to nevyhnutné.
 4.       Aby ste dodržali stanovenú lehotu na odstúpenie od dohody stačí, ak informáciu týkajúcu sa vášho rozhodnutia využiť právo na odstúpenie od dohody pošlete pred skončením lehoty na odstúpenie od dohody.
 5.       Čísla infolinky, na ktorej môžete získať nevyhnutné informácie: +48 627 303 011

 

 1.                 Následky odstúpenia od dohody

 

 1.       V prípade, ak využijete právo na odstúpenie od dohody, vrátime vám všetky platby, ktoré sme od vás prijali, vrátane ceny zásielky (okrem dodatočných nákladov vyplývajúcich z vami vybraného iné spôsobu doručenia Tovaru ako najlacnejší spôsob doručenia Tovaru ponúkaný Obchodom), bezodkladne, a v každom prípade nie neskôr ako 14 dní od dňa, v ktorom sme boli informovaný o vašom rozhodnutí využiť právo na odstúpenie od tejto dohody. Platby vraciame takou istou formou, akú ste použili pri prvotnej transakcie, ibaže budete jasne súhlasiť s iným riešením (v príslušnom liste alebo na formulári prosíme jasne zaznačiť, že súhlasíte s inou formou platby, ako tou, ktorú ste použili pri prvotnej transakcii, a ak áno, prosíme jasne ju určiť). V každom prípade nebude zaťažený žiadnymi poplatkami súvisiacimi s týmto vrátením, okrem nákladov na zaslanie vracaného tovaru k nám.
 2.       Môžete čakať s vrátením platby až do momentu prijatia veci, alebo do času kým nám nedoručíte potvrdenie o jej poslaním, podľa toho, ktorá udalosť nastane skôr.
 3.       Vracaný tovar pošlite na adresu: CHIC spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp. k., Aleja Wojska Polskiego 23C, 63-500 Ostrzeszów, Poľsko, bezodkladne, a v každom prípade nie neskôr ako 14 dní od dňa, v ktorom ste nás informovali o odstúpení od tejto dohody. Túto lehotu splníte, ak vec pošlete do 14 dní, tzn. pred skončením tejto lehoty.
 4.       Budete musieť uhradiť priame náklady na vrátenie veci.
 5.       Ak vec vzhľadom na svoj charakter nemôže byť poslaná poštou obyčajným spôsobom, budete musieť uhradiť priame náklady vrátenia tovarov. Predpokladaná výška týchto nákladov je maximálne 5 EUR.
 1. Zodpovedáte iba za zníženie hodnoty veci vyplývajúce z jej používania iným spôsobom ako by to bolo nevyhnutné na poznanie jej charakteru, vlastností a fungovania.

 

 1.    Obmedzenie práva na odstúpenie od dohody

Právo na odstúpenie od dohody neplatí medzi iným v prípade dohôd:

1)        v ktorej predmetom dohody je neprefabrikovaná vec, vyrobená podľa špecifikácie konzumenta alebo slúžiaca na uspokojenie jeho individuálnych potrieb;

2)        v ktorej predmetom dohody je vec, ktorá sa prirodzene rýchlo kazí, alebo bo krátku dobu spotreby;

3)        v ktorej predmet dohody je vec doručovaná v zaistenom (zaplombovanom) balení, ktorá sa po otvorení balenia nemôže vrátiť vzhľadom na ochranu zdravia alebo z hygienických dôvodov, ak bolo balenie otvorené po doručení;

4)        v ktorej predmet dohody sú veci, ktoré sa po doručení, vzhľadom na svoj charakter, neodpojiteľne spájajú s inými vecami.