Informačná politika Certen 

Tento dokument upravuje činnosť Certen  v oblasti poskytovania informácií novinárom a masmédiám.

Certen  uznáva potrebu aktívnej účasti pri rozvoji občianskej spoločnosti a pri realizácií všeobecného práva slobody tlače a iných hromadných oznamovacích prostriedkov, ktoré vyplývajú z Ústavy, a ktorých úlohou je zhromažďovanie a zverejňovanie informácií o verejnom živote. 

Činnosť tlače a iných hromadných oznamovacích prostriedkov, ktorej rozsah upravuje zákon o masmédiách, a ktorá sa týka podnikateľských aktivít Certen , ak neporušuje zákon, nie je žiadnym spôsobom obmedzovaná. Certen  v tomto smere vyjadruje absolútne presvedčenie a dôveru, že misiou tlače je výhradne služba spoločnosti, a jej povinnosťou je vecné a objektívne predstavovanie skutočnosti, vždy na základe dôkladného overenia informačných zdrojov ako aj samotného obsahu správy, a to hlavne v prípade kritických materiálov. 

Aktivity Certen  v oblasti masmédií predstavujú realizáciu týchto zásad, pričom ich vedie a zodpovedá za ne marketing & pr department, ktorých správna rada Certen  splnomocnila na: 

1] pripravovanie a sprístupňovanie tlačových vyhlásení, tlačových fotografických, filmových a zvukových materiálov 2] informovanie hromadných oznamovacích prostriedkov o plánovaných a o realizovaných aktivitách Certen  3] organizovanie oficiálnych prezentácií, konferencií a tlačových stretnutí so zástupcami Certen  a s ňou spolupracujúcimi odborníkmi 4] zastupovanie Certen  počas konferencií a počas verejných prezentácií 5] odpovedanie na otázky novinárom a iným predstaviteľom masmédií 6] odpovedanie na tlačovú kritiku 7] predkladanie žiadostí na zverejnenie opráv alebo doplnení nepresných alebo nepravdivých informácií zverejnených masmédiami.

Súčasne si Certen  vyhradzuje právo na nezverejňovanie v hromadných informačných prostriedkoch: 1] technických, technologických alebo organizačných informácií, ktoré majú ekonomickú hodnotu a predstavujú obchodné tajomstvo spoločnosti 2] informácií, ktorých zverejnenie by mohlo porušiť zákonom chránené záujmy tretích strán.
 V súlade s platnými etickými zásadami Certen , všetky informácie, ktoré Certen  zverejňuje, sú poskytované na zverejnenie bez hocijakých poplatkov alebo ukrytých majetkových alebo osobných výhod ponúkaných novinárom.

V rozsahu internej komunikácie marketing & pr department a tlačové oddelenie sú povinní poskytovať odbornú pomoc iným organizačným jednotkám Certen  pri príprave a pri odovzdávaní informácií určených pre konzumentov B2C a zákazníkov B2B, hlave tých, ktoré sú šírené prostredníctvom webových sociálnych sietí.